ESQF

Treenerile

Eesti Olümpiakomitee (EOK) koostöös Kutsekojaga on välja töötanud kõikidele spordialadele ühtse treenerite kutsesüsteemi, mis on vastavuses Eesti ja Euroopa Kutsekvalifikatsiooniraamistikuga (EKR ja EQF).

Selle alusel on soovijatel võimalus vastavalt oma töökogemusele ja läbitud koolitustele saada kas abitreeneriks (EKR-3), nooremtreeneriks (EKR-4), treeneriks (EKR-5), vanemtreeneriks (EKR-6), meistertreeneriks (EKR-7) või eliittreeneriks (EKR-8).

Kutsesobivust otsustab EOK kui kutseandja poolt kinnitatud iga alaliidu juurde moodustatud kutsekomisjon ühtsete standardite alusel. Alaliitude kutsekomisjonid kuulutavad välja kutseandmise, võtavad vastu taotlusdokumendid, kontrollivad nende nõuetele vastavust , korraldavad kutseeksami ja otsustavad kutse andmise.

Vastavalt Spordiseadusele on treener sportlasi ja teisi spordis osalevaid isikuid juhendav spetsialist, kellel on treenerikutse ning kes on kohustatud tagama sportliku treeningu aluspõhimõtete järgimise ja ohutuse ning jälgima treeningukoormuse vastavust juhendatavate tervislikule seisundile.

Treenerina on õigus töötada  neil, kes on edukalt sooritanud eksamid ning omandanud EOK ja Kutsekoja poolt väljaantud kutsetunnistuse, mida tuleb uuendada iga 4 aasta tagant vastavalt taasatesteerimise korrale.

Eksamitele lubatakse neid, kes on läbinud Eesti Squashiföderatsiooni  poolt aktsepteeritud koolitused.

 

Euroopa Squashifäderatsiooni treenerite koolitus 

Lisaks pakub täiendavat treenerite koolitust Euroopa Squashiföderatsioon, kes on töötanud välja kolmeastmelise treenerite koolituse, mille eesmärk on  toetada oma liikmesriikide treenerite arengut ning ühtlustada ja tõsta Euroopa squashimängu taset.

Lisa infot ESF- i treenerite koolituse kohta leiab SIIT.

ESF-i treenerite koolitusel osalemiseks palume kontakteeruda ESqF-  i peasekretäri Aliis Allasega.

Treenerile

Treenerite register

Kehtiva EOK kutsetunnistusega squashi treenerid leiab siit

Euroopa squashiföderatsiooni treeneri tunnistust omavad Eesti mängijad/treenerid:

 • 1. Helen Ree – Level 1    2007
 • 2. Kaspar Listra  – Level 1     2007
 • 3. Toomas Õige  – Level 1 2007
 • 3. Aliis Allas  – Level 2     2010
 • 4. Paul Piik – Level 2 – 2016
 • 5. Priit Lumi – Level 2 – 2016
 • 6.Jaanus Pettai – Level 2 – 2016
 • 7. Kristjan Pettai – Level 2 – 2016

Treenerile

Kutse tingimused

Treenerikutse taotlemise/taastaotlemise üheks peamiseks tingimuseks on tasemekoolituse läbimine igal astmel. Taseme koolitused jagunevad üldosakoolituseks, mida viivad läbi Tallinna ja Tartu Ülikoolid ( koolituste info ja kalender ) ning eriala koolitus, mida teostab ESqF.

Abitreeneri, EKR-3 kutse taotlemise eelduseks on

 1. vanus vähemalt 18 aastat,soovitavalt keskharidusega ja spordiala harrastuse kogemus.
 2. Abitreeneri, EKR-3 tasemekoolituse läbimine mahus 60 tundi (jaguneb üldosakoolituseks 30 tundi ja eriosakoolituseks 30 tundi).

Nooremtreeneri, EKR-4 kutse taotlemise eelduseks on kaks võimalust:

 1. keskharidus, abitreeneri, EKR-3 kutsetaseme omamine, nooremtreeneri,
 2. EKR-4 tasemekoolituse läbimine mahus 100 tundi (jaguneb üldosakoolituseks 50 tundi ja eriosakoolituseks 50 tundi) ning vähemalt 1-aastane erialane töökogemus abitreeeneri, EKR-3 kutsetasemel;
 3. kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses.

Treeneri, EKR-5 kutse taotlemise eelduseks on kolm võimalust:

 1. keskharidus, nooremtreeneri, EKR-4 kutsetaseme omamine, treeneri, EKR-5 tasemekoolitus läbimine mahus 140 tundi (jaguneb üldosakoolituseks 70 tundi ja eriosakoolituseks 70 tundi) ning vähemalt 3 aastane erialane töökogemus abitreeneri, EKR-3 ja nooremtreeneri, EKR-4 kutsetasemel kokku;
 2. viimase 5 aasta jooksul omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 1-aastane erialane töökogemus viimasel 4 aasta jooksul;
 3.  6 ja enam aastat tagasi omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 5-aastane erialane töökogemus viimase 8 aasta jooksul.

Vanemtreeneri, EKR-6 kutse taotlemise eelduseks on kolm võimalust:

 1.  treeneri, EKR-5 kutsetaseme omamine, erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ning vähemalt 10-aastane erialane töökogemus viimase 12 aasta jooksul;
 2. viimase 5 aasta jooksul omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 3-aastane erialane töökogemus viimase 8 aasta jooksul;
 3. 6 ja enam aastat tagasi omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 8-aastane erialane töökogemus viimase 12 aasta jooksul.

Meistertreeneri, EKR-7 kutse taotlemise eelduseks on kaks võimalust:

 1. vanemtreeneri, EKR-6 kutsetaseme omamine, kehalise kasvatuse ja/või spordialase magistri tasemele vastav haridus, erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, vähemalt 5- aastane erialane töökogemus viimase 8 aasta jooksul ning treenitavate tulemuste kõrgelt hinnatud tase ja avaldatud publikatsioonid ja/või tegevus koolitajana;
 2. vanemtreeneri, EKR-6 kutsetaseme omamine, kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus, erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, vähemalt 10-aastane erialane töökogemus viimase 12 aasta jooksul ning treenitavate tulemuste kõrgelt hinnatud tase ja avaldatud publikatsioonid ja/või tegevus koolitajana.

Eliittreeneri, EKR-8 kutse taotlemise eelduseks on:

meistertreeneri, EKR-7 kutsetaseme omamine, kestval ja akadeemilise kõrgtasemega võrreldaval määral omandanud kutsealased tipposkused ja -teadmised, lisaks vastavus vähemalt neljale järgmistest nõuetest:

a. on tunnustatud ja oma tulemuslikku treeneritööd korduvalt tõendanud rahvusvahelisel tipptasemel (eriala eksperthinnang);

b. omab rahvusvahelist autoriteeti koondiste juurde kutsutud eksperdina/treenerina;

c. on avaldanud erialaseid artikleid või valitud esinema rahvusvahelise tasemega konverentsidel;

d. on rahvusvaheliselt tunnustatud ekspert oma erialal; e. on tegev/tegutsenud lektori või õppejõuna kõrgkoolis loengutsükliga/või teadustöö valdkonnas; f. tema uute ideede või protsesside arendamise tulemused on rahvusvaheliselt kasutusel

Taastaotlemine

Kutse taastaotleja peab vastama järgmistele eeltingimustele ja tõendama läbitud täienduskoolitust, treenerikutse taset ja töökogemust dokumentidega:

Abitreeneri, EKR-3 kutse taastaotlemise eelduseks on:

 • erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses.

Nooremtreeneri, EKR-4 kutse taastaotlemise eelduseks on:

 • erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 2-aastane erialane töökogemus nooremtreeneri,EKR-4 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul.

Treeneri, EKR-5 kutse taastaotlemise eelduseks on:

 • erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 3-aastane erialane töökogemus treeneri, EKR-5 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul. Vanemtreeneri,

EKR-6 kutse taastaotlemise eelduseks on:

 • erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 4-aastane erialane töökogemus vanemtreeneri, EKR-6 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul. Meistertreeneri,

EKR-7 kutse taastaotlemise eelduseks on:

 • erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 4-aastane erialane töökogemus meistertreeneri, EKR-7 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul. Eliittreeneri,

EKR-8 kutse taastaotlemise eelduseks on:

 • erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 4-aastane erialane töökogemus eliittreeneri, EKR-8 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul

Treenerile

Kutse taotlemine

Kutse taotlemisel esitatavad dokumendid:

1) treenerikutse taotlemise avaldus

2) vormikohane CV

3) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),

4) koopia haridust tõendavast dokumendist

5) koopia taseme- ja täienduskoolitust tõendavast dokumendist

6) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

 

Kutse taastaotlemisel esitatavad dokumendid:

1) treenerikutse taotlemise avaldus

2) vormikohane CV

3) koopia täienduskoolitust tõendavast dokumendist

4) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

5) koopia isikut või haridust tõendavast dokumendist, kui andmed on muutunud

Kutse taotlemise tasud:

Abitreener EKR 3 (varasem I tase) – 32 eur

Nooremtreener EKR 4 (varasem II tase) – 38 eur

Treener EKR 5 (varasem III tase) – 45 eur Vanemtreener EKR 6 (varasem IV tase) – 58 eur

Meistertreener EKR 7 (varasem V tase) – 64 eur

Eliittreener EKR 8 – 75 eur

Vastavalt EOK kutse taotlemise tasude määradele.

 

Tasutakse ESqF arvelduskontole EE982200221022804636

Eesti Squashiföderatsioon, selgitusse kutsetaotleja nimi.

Treenerikutse taotlemiseks tuleb pöörduda ESqF peasekretäri Aliis Allas´e  poole  – aliisallas@yahoo.com

Treenerile

Kutsekomisjon

EOK squashitreenerite kutsekomisjon on kinnitatud alltoodud koosseisus EOK korraldusega 21.01.2013:

 1. Zoran Grojic`, Eesti Squashiföderatsioon, esimees
 2. Lennart Raudsepp, Tartu Ülikool
 3. Paul Piik, Eesti Squashiföderatsioon
 4. Andri Talts, Eesti Squashiakadeemia OÜ
 5. Kersti Rodes, SA Kutsekoda
 6. Toomas Tõnise, Eesti Olümpiakomitee

info: Aliis Allas  aliisallas@yahoo.com, +372 5212271

Treenerile

Treenerite register

Kehtiva EOK kutsetunnistusega squashi treenerid leiab siit

Euroopa squashiföderatsiooni treeneri tunnistust omavad Eesti mängijad/treenerid:

 • 1. Helen Ree – Level 1    2007
 • 2. Kaspar Listra  – Level 1     2007
 • 3. Toomas Õige  – Level 1 2007
 • 3. Aliis Allas  – Level 2     2010
 • 4. Paul Piik – Level 2 – 2016
 • 5. Priit Lumi – Level 2 – 2016
 • 6.Jaanus Pettai – Level 2 – 2016
 • 7. Kristjan Pettai – Level 2 – 2016

Treenerile

Kutse tingimused

Treenerikutse taotlemise/taastaotlemise üheks peamiseks tingimuseks on tasemekoolituse läbimine igal astmel. Taseme koolitused jagunevad üldosakoolituseks, mida viivad läbi Tallinna ja Tartu Ülikoolid ( koolituste info ja kalender ) ning eriala koolitus, mida teostab ESqF.

Abitreeneri, EKR-3 kutse taotlemise eelduseks on

 1. vanus vähemalt 18 aastat,soovitavalt keskharidusega ja spordiala harrastuse kogemus.
 2. Abitreeneri, EKR-3 tasemekoolituse läbimine mahus 60 tundi (jaguneb üldosakoolituseks 30 tundi ja eriosakoolituseks 30 tundi).

Nooremtreeneri, EKR-4 kutse taotlemise eelduseks on kaks võimalust:

 1. keskharidus, abitreeneri, EKR-3 kutsetaseme omamine, nooremtreeneri,
 2. EKR-4 tasemekoolituse läbimine mahus 100 tundi (jaguneb üldosakoolituseks 50 tundi ja eriosakoolituseks 50 tundi) ning vähemalt 1-aastane erialane töökogemus abitreeeneri, EKR-3 kutsetasemel;
 3. kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses.

Treeneri, EKR-5 kutse taotlemise eelduseks on kolm võimalust:

 1. keskharidus, nooremtreeneri, EKR-4 kutsetaseme omamine, treeneri, EKR-5 tasemekoolitus läbimine mahus 140 tundi (jaguneb üldosakoolituseks 70 tundi ja eriosakoolituseks 70 tundi) ning vähemalt 3 aastane erialane töökogemus abitreeneri, EKR-3 ja nooremtreeneri, EKR-4 kutsetasemel kokku;
 2. viimase 5 aasta jooksul omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 1-aastane erialane töökogemus viimasel 4 aasta jooksul;
 3.  6 ja enam aastat tagasi omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 5-aastane erialane töökogemus viimase 8 aasta jooksul.

Vanemtreeneri, EKR-6 kutse taotlemise eelduseks on kolm võimalust:

 1.  treeneri, EKR-5 kutsetaseme omamine, erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ning vähemalt 10-aastane erialane töökogemus viimase 12 aasta jooksul;
 2. viimase 5 aasta jooksul omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 3-aastane erialane töökogemus viimase 8 aasta jooksul;
 3. 6 ja enam aastat tagasi omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 8-aastane erialane töökogemus viimase 12 aasta jooksul.

Meistertreeneri, EKR-7 kutse taotlemise eelduseks on kaks võimalust:

 1. vanemtreeneri, EKR-6 kutsetaseme omamine, kehalise kasvatuse ja/või spordialase magistri tasemele vastav haridus, erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, vähemalt 5- aastane erialane töökogemus viimase 8 aasta jooksul ning treenitavate tulemuste kõrgelt hinnatud tase ja avaldatud publikatsioonid ja/või tegevus koolitajana;
 2. vanemtreeneri, EKR-6 kutsetaseme omamine, kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus, erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, vähemalt 10-aastane erialane töökogemus viimase 12 aasta jooksul ning treenitavate tulemuste kõrgelt hinnatud tase ja avaldatud publikatsioonid ja/või tegevus koolitajana.

Eliittreeneri, EKR-8 kutse taotlemise eelduseks on:

meistertreeneri, EKR-7 kutsetaseme omamine, kestval ja akadeemilise kõrgtasemega võrreldaval määral omandanud kutsealased tipposkused ja -teadmised, lisaks vastavus vähemalt neljale järgmistest nõuetest:

a. on tunnustatud ja oma tulemuslikku treeneritööd korduvalt tõendanud rahvusvahelisel tipptasemel (eriala eksperthinnang);

b. omab rahvusvahelist autoriteeti koondiste juurde kutsutud eksperdina/treenerina;

c. on avaldanud erialaseid artikleid või valitud esinema rahvusvahelise tasemega konverentsidel;

d. on rahvusvaheliselt tunnustatud ekspert oma erialal; e. on tegev/tegutsenud lektori või õppejõuna kõrgkoolis loengutsükliga/või teadustöö valdkonnas; f. tema uute ideede või protsesside arendamise tulemused on rahvusvaheliselt kasutusel

Taastaotlemine

Kutse taastaotleja peab vastama järgmistele eeltingimustele ja tõendama läbitud täienduskoolitust, treenerikutse taset ja töökogemust dokumentidega:

Abitreeneri, EKR-3 kutse taastaotlemise eelduseks on:

 • erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses.

Nooremtreeneri, EKR-4 kutse taastaotlemise eelduseks on:

 • erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 2-aastane erialane töökogemus nooremtreeneri,EKR-4 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul.

Treeneri, EKR-5 kutse taastaotlemise eelduseks on:

 • erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 3-aastane erialane töökogemus treeneri, EKR-5 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul. Vanemtreeneri,

EKR-6 kutse taastaotlemise eelduseks on:

 • erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 4-aastane erialane töökogemus vanemtreeneri, EKR-6 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul. Meistertreeneri,

EKR-7 kutse taastaotlemise eelduseks on:

 • erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 4-aastane erialane töökogemus meistertreeneri, EKR-7 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul. Eliittreeneri,

EKR-8 kutse taastaotlemise eelduseks on:

 • erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 4-aastane erialane töökogemus eliittreeneri, EKR-8 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul

Treenerile

Kutse taotlemine

Kutse taotlemisel esitatavad dokumendid:

1) treenerikutse taotlemise avaldus

2) vormikohane CV

3) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),

4) koopia haridust tõendavast dokumendist

5) koopia taseme- ja täienduskoolitust tõendavast dokumendist

6) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

 

Kutse taastaotlemisel esitatavad dokumendid:

1) treenerikutse taotlemise avaldus

2) vormikohane CV

3) koopia täienduskoolitust tõendavast dokumendist

4) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

5) koopia isikut või haridust tõendavast dokumendist, kui andmed on muutunud

Kutse taotlemise tasud:

Abitreener EKR 3 (varasem I tase) – 32 eur

Nooremtreener EKR 4 (varasem II tase) – 38 eur

Treener EKR 5 (varasem III tase) – 45 eur Vanemtreener EKR 6 (varasem IV tase) – 58 eur

Meistertreener EKR 7 (varasem V tase) – 64 eur

Eliittreener EKR 8 – 75 eur

Vastavalt EOK kutse taotlemise tasude määradele.

 

Tasutakse ESqF arvelduskontole EE982200221022804636

Eesti Squashiföderatsioon, selgitusse kutsetaotleja nimi.

Treenerikutse taotlemiseks tuleb pöörduda ESqF peasekretäri Aliis Allas´e  poole  – aliisallas@yahoo.com

Treenerile

Kutsekomisjon

EOK squashitreenerite kutsekomisjon on kinnitatud alltoodud koosseisus EOK korraldusega 21.01.2013:

 1. Zoran Grojic`, Eesti Squashiföderatsioon, esimees
 2. Lennart Raudsepp, Tartu Ülikool
 3. Paul Piik, Eesti Squashiföderatsioon
 4. Andri Talts, Eesti Squashiakadeemia OÜ
 5. Kersti Rodes, SA Kutsekoda
 6. Toomas Tõnise, Eesti Olümpiakomitee

info: Aliis Allas  aliisallas@yahoo.com, +372 5212271