ESqF

Aktiivsed liikmed

Nimi/klubi
1. Rasmus Kurm
2. Andri Talts
3. Eesti Squashiakadeemia MTÜ
4. MTÜ Castor Squash
5. Tartu Squashiklubi MTÜ
6. Jaanus Pettai (TSRC)
7. Raul Sink (Saaremaa Squashiklubi)

ESqF

ESqF juhatus

Nimi
Guido Kaasik
Margus Lomp
Kristjan Pettai
Eesti Squashiföderatsioon (edaspidi ESqF) on avalikes huvides tegutsev vabatahtlik ühendus, mille põhitegevuseks on squashimängu arendamine ning sellealase tegevuse koordineerimine ja üldistamine Eestis.
ESqF ühendab squashimänguga tegelevaid ja squashi propageerivaid klubisid, sportlasi, noori ja harrastajaid ning esindab nende huvisid Eestis, Rahvusvahelises squashiföderatsioonis (WSF), Euroopa Squashiföderatsioonis (ESF) ja mujal väljaspool Eestit.
Liigavõistluste ja Eesti Meistrivõistluste korraldamise eest seisab ja igapäeva toimingute eest vastutab ESqF juhatus.

MITTETULUNDUSÜHING EESTI SQUASHIFÖDERATSIOON PÕHIKIRI

 1. ÜLDSÄTTED
  1. Mittetulundusühingu nimi on Mittetulundusühing Eesti Squashiföderatsioon (edaspidi Ühing).
  2. Ühingu asukoht on Tihase 38, Tallinn, Eesti Vabariik.
  3. Oma tegevuses juhindub Ühing Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast ning Euroopa Squashiföderatsiooni ja Rahvusvahelise Squashiföderatsiooni otsustest ja juhistest.
 2. EESMÄRK
  1. Ühing on avalikes huvides tegutsev heategevuslik ühendus, mille eesmärkideks on kasumit mittetaotleval viisil:
   1. squashi arendamine tipp-, võistlus- ja rahvaspordi tasemel;
   2. ala harrastajate kandepinna suurendamine;
   3. spordialaste sidemete arendamine kodu- ja välismaal nii riiklike kui eriala organisatsioonidega;
   4. squashivõistluste korraldamine ja edetabeli koostamine ja pidamine;
   5. squashiga seotud ürituste korraldamine koolituse, reklaami ja muudel põhikirjajärgsetel eesmärkidel;
   6. squashi arendamiseks vajalike materjalide avaldamine;
   7. squashi arendamiseks vajaliku finantseerimise korraldamine.
 3. ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING ÜHINGUST VÄLJAASTUMISE JA VÄLJAARVAMISE KORD
  1. Ühingu liikmeks võib olla Ühingu tegevuse arendamisele ja eesmärkide saavutamisele kaasa aidata sooviv füüsiline või juriidiline isik, kes tunnistab Ühingu põhikirja.
  2. Ühingu liikmeks astumise avaldus peab olema vormistatud kirjalikult.
  3. Ühingu liikmeks astuv juriidiline isik peab olema registreeritud Eesti Spordiregistrisse (spordiregister.ee). Andmed peavad olema korrektsed ja võlgnevuseta.
  4. Ühingul peab olema vähemalt kaks liiget.
  5. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus lihthäälteenamusega 30 päeva jooksul alates liikmeks astumise avalduse laekumisest. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, informeerib ta taotlejat keeldumise põhjustest kirjalikult 7 päeva jooksul vastava otsuse tegemisest. Taotleja võib nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.
  6. Liikmelisust Ühingus ei saa üle anda ega pärandada. Füüsilisest isikust liikme surma korral või juriidilisest isikust liikme lõppemise korral tema liikmelisus Ühingus lõpeb.
  7. Ühingu liikmel on igal ajal õigus kirjaliku avalduse alusel, mis tuleb esitada juhatusele, Ühingust välja astuda. Liitumis- ja/või aastamaksu välja astunud liikmele ei tagastata.
  8. Liige arvatakse juhatuse otsusel Ühingust välja:
   1. kui ta ei täida põhikirjas sätestatud kohustusi;
   2. kui tema tegevuse või tegevusetusega on tekkinud kahju Ühingu tegevusele või heale mainele.
  9. Välja arvatud liikmele tuleb tema Ühingust väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjustest viivitamatult kirjalikult teatada. Väljaarvatud liikmele liitumis- ja aastamaksu ei tagastata.
  10. Kui liikme väljaarvamise otsustab juhatus, võib liige nõuda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt. Üldkoosolek võib väljaarvamise otsuse liikme avalduse alusel kehtetuks tunnistada. Juhul kui üldkoosolek juhatuse otsuse tühistab, siis juhatus ei saa liiget enam välja arvata vaid siis saab seda teha üldkoosolek.
  11. Ühing võib valida auliikmeks Ühingu tegemise arendamisele kaasaaitavaid füüsilisi ja juriidilisi isikuid. Auliikme staatuse andmise poolt peab olema enamus juhatuse liikmetest. Auliikmel hääleõigus puudub.
 4. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED NING VARALINE VASTUTUS
  1. Ühingu liikmel on õigus:
   1. osa võtta Ühingu üldkoosolekust;
   2. valida ja olla valitud Ühingu juhtimis- ja kontrollorganitesse (juriidilise isiku puhul tema esindajal);
   3. saada teavet Ühingu tegevuse kohta;
   4. astuda Ühingust välja kirjaliku avalduse alusel;
   5. kasutada teisi seadusandluses ja käesolevas põhikirjas sätestatud õigusi.
  2. Ühingu liige on kohustatud:
   1. täitma Ühingu põhikirja nõudeid ning Ühingu juhtimis- ja kontrollorganite otsuseid;
   2. õigeaegselt tasuma liikmemaksu ja sihtotstarbelisi makseid Ühingu juhatuse poolt kehtestatud suuruses ja tähtajal;
   3. osalema valitavatesse organitesse kuulumisel nende töös;
   4. hoidma ja kasutama heaperemehelikult Ühingule kuuluvat vara;
   5. hüvitama Ühingule oma süülise tegevuse tagajärjel põhjustatud kahju vastavalt kehtivale seadusandlusele.
  3. Varaline vastutus:
   1. Ühingu liige ei vastuta Ühingu kohustuste
   2. Ühing ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest.
 5. ÜHINGU VARA JA TEGEVUS
  1. Ühingu vara tekib:
   1. liikmete sisseastumis- ja liikmemaksudest;
   2. teiste isikute varalistest eraldistest, annetustest, toetustest;
   3. Ühingu põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest ja reklaamüritustest saadavast tulust;
   4. muust tulust, mis on vajalik Ühingu põhikirjalise tegevuse arendamiseks.
  2. Ühingu vara ja vahendeid kasutatakse Ühingu põhikirjalise tegevuse läbiviimiseks.
  3. Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurus ja tasumise kord otsustatakse juhatuse poolt.
  4. Ühingu põhitegevuseks ei ole ettevõtlus.
  5. Ühingu liikmetel ei ole õigust Ühingu varale, Ühingul ei ole õigust Ühingu liikmete varale.
  6. Ühingu rahaliste vahendite aastalõpujääk kandub järgmisse
  7. Ühing toetab ja autasustab sportlasi, treenereid, kohtunikke ja spordijuhte.
  8. Ühing stimuleerib spordiliikumise arendamisel silma paistnud isikuid ja organisatsioone ning annab võimalusel välja stipendiume.
  9. Ühing ei jaga oma vara ega tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajatele, liikmetele, juhtimis- või kontrollorganite liikmetele või nende sugulastele, annetusi teinud isikule või nimetatud isikutega seotud isikutele.
  10. Ühingu majandusaasta algab 1. juulil ning lõppeb 30. juunil.
 6. JUHTIMINE
  1. Ühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, milles võivad osaleda kõik Ühingu liikmed.
  2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
   1. põhikirja muutmine;
   2. juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
   3. revisjoni või audiitorkontrolli määramine;
   4. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine;
   5. majandusaasta- ja revidendi või audiitorkontrolli aruande kinnitamine;
   6. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
  3. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord aastas.
  4. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab kirjalikult või e-posti teel ette teatama vähemalt seitse päeva.
  5. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt üks Ühingu liikmetest. Kui juhatus nimetatud juhul üldkoosolekut kokku ei kutsu, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.
  6. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui selles osaleb või on esindatud üle poole Ühingu liikmetest.
  7. Kui üldkoosolek ei ole pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus seitsme päeva jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt kaks liiget.
  8. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud.
  9. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Ühingu liikmetest või nende esindajatest.
  10. Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.
  11. Põhikirja muutmise või Ühingu lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud enamus üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.
 7. JUHATUS
  1. Ühingut juhib ja esindab juhatus, mis koosneb ühest kuni seitsmest liikmest. Juhatus valitakse viieks aastaks. Valituks osutuvad kandidaadid, kes koguvad üldkoosolekul esindatud liikmete või nende esindajate poolt enim hääli.
  2. Juhatus valib enda hulgast juhatuse esimehe lihthäälteenamusega.
  3. Juhatuse pädevusse kuulub:
   1. Ühingu igapäevase töö korraldamine, raamatupidamise korraldamine, lepingute sõlmimine, volikirjade kinnitamine;
   2. Ühingu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine;
   3. liikmete registri pidamine;
   4. võistluskalendri kinnitamine;
   5. Ühingu aasta eelarve kinnitamine;
   6. liitumis- ja aastamaksude määramine;
   7. Ühingu strateegia välja töötamine ja kinnitamine;
   8. Ühingu sümboolika kinnitamine;
   9. Ühingu töötajatega töölepingute sõlmimine, muutmine ja lõpetamine;
   10. töötajate tasustamise aluste ja korra kehtestamine;
   11. majandusaasta aruande ja eelarve esitamine üldkoosolekule;
   12. muude küsimuste otsustamine, mis ei kuulu üldkoosoleku pädevusse.
  4. Juhatuse kutsub kokku juhatuse esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord kvartalis.
  5. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest, s.h. juhatuse esimees. Igal juhatuse liikmel on üks hääl. Otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest. Kui hääled jagunevad võrdselt, sõltub otsus juhatuse esimehe häälest.
  6. Juhatuse liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist Ühingu poolt.
 8. PRESIDENT
  1. Ühingu president valitakse ühingu juhatuse poolt kolmeks aastaks.
  2. Presidendi ülesanneteks on:
   1. aidata kaasa ühingu eesmärkide saavutamisele;
   2. aidata ühingut toetus- ja sponsorlepingute sõlmimisel;
   3. esindada ühingut rahvusvahelistes (spordi-)organisatsioonides;
   4. suhtlemine avalikkuse ja pressiga;
   5. anda aru oma tegevusest ühingu üldkoosolekule ja juhatusele.
  3. Presidendil on õigus osaleda juhatuse koosolekutel ilma hääleõiguseta.
  4. Presidendi võib juhatuse otsusega igal ajal, sõltumata põhjusest, tagasi
 9. LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE
  1. Ühingu tegevus lõpetatakse kohtu või liikmete üldkoosoleku otsusega seadusandluses ettenähtud juhtudel ja korras.
  2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.
  3. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist antakse Ühingu allesjäänud vara üle samalaadsete eesmärkidega tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või kohalikule omavalitsusele vastavalt üldkoosoleku otsusele.
  4. Pärast likvideerimise lõppemist esitavad likvideerijad avalduse Ühingu registrist kustutamiseks.
  5. Ühingu ühinemine, ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras.

ESQF

Blanketid

Siit leiad erinevaid alagruppide ja kohamängude tabeleid ning kohtunike blanketid.

ESQF

Dokumendid

Restricted Content
To view this protected content, enter the password below:

Visioon

Loome toimiva squashimängu raamistiku, läbi mille toimub järjepidev ala areng noortespordist kuni tippspordini. Squashi mäng innustab inimesi püüdlema tervislike eluviiside ja oma unistuste poole nii spordis, kui tavaelus.

Missioon

Tagada squashimängu edu, populaarsus ja järjepidev areng.

Väärtused

Aus mäng

WSF Anti-Doping Useful Information

 

Võrdsus
Ühtekuuluvus
Tervislik ja aktiivne elu
Elukestev enesearendamine