Tartu MV I etapp

Ihaste Spordimaja Pallase pst 20, Tartu